Φόρος Μεταβίβασης και Υπεραξίας Πωλήσεων Ακινήτων

Με το νόμο 4223/2013 και τη μεταγενέστερη σχετική νομοθεσία, οι αγοραπωλησίες επί ακινήτων επιβαρύνονται με: 1. Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) (3%-αγοραστής) ή 2. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (24%-αγοραστής) και 3. Φόρο Υπεραξίας Ακινήτων (ΦΥΑ) (15%-πωλητής, υπό αναστολή έως 31.12.2018). ΑΞΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Για τον υπολογισμό: Α. του Φόρου Υπεραξίας που βαρύνει τον πωλητή και Β. του Περισσότερα…

Επάνω